Kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long

Vòng quay Mặt Trời tại Sun World Halong Complex

Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long công bố thông tin về việc kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp với thông tin tóm tắt như sau:

+ Tên Trái phiếu: HLC112020
+ Tổng giá trị Trái phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 2.000 tỷ đồng
+ Ngày phát hành dự kiến: Không muộn hơn 31/12/2019 (tối thiểu 10 ngày làm việc sau ngày CBTT 7.11)
+ Kỳ hạn trái phiếu:  1 năm 1 ngày

+ Mệnh giá: 100.000 VND/Trái phiếu

+ Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
+ Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.
+ Lãi suất Trái phiếu: Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi
Rate this post
Rate this post
:
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Other News