Công Bố Thông Tin về kế hoạch phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

 

Công Bố Thông Tin về kế hoạch phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ – Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long

Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với thông tin tóm tắt như sau:
Tên Trái phiếu: BONDHLC012021
Tổng giá trị Trái phiếu dự kiến phát hànhtối đa 1.500 tỷ đồng
Ngày phát hành dự kiến: 01/06/2020
Kỳ hạn Trái phiếu: tối đa 18 tháng
Mệnh giá: 100.000 VND/Trái phiếu
Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành
Lãi suất Trái phiếu: lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi
Rate this post
Rate this post
:
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Other News