Hành Lang Tả Vu – Hữu Vu

Hành Lang Tả Vu – Hữu Vu: Nằm hai bên Nhà tổ là hành lang tả vu- hữu vu, thờ 18 pho tượng La Hán, được tạo tác vô cùng tinh xảo, công phu, theo nguyên mẫu bộ tượng La Hán ở chùa Tây Phương. Điều khác biệt là ở Tây Phương, bộ tượng La Hán chỉ có 16 pho. Còn tại quần thể tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự, bên cạnh 16 pho tượng (lấy theo thứ tự từ tổ thứ thứ nhất đến tổ thứ 16), có thêm tượng hai vị tổ A Nan và Ca Diếp (vốn là thị giả của Phật Thích Ca), tạo thành bộ tượng thập bát La Hán.

Trải nghiệm khác:

Nhà Thánh

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Nhà Mẫu

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Nhà Tổ

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Lầu Chuông, Lầu Khánh, Tam Bảo

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Ngũ Phương Bảo Tháp

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Cổng Tam Quan

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022

Cầu May

Bảo Hải Linh Thông Tự | 21/02/2022